കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈനിലെ ബിരുദ വിദ്യാർഥികളുടെ മെറ്റീരിയൽ പര്യവേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുരുത്തോല കരകൗശല ശില്പശാല  സംഘടിപ്പിച്ചു. കരകൗശല വിദഗ്ധൻ ജോൺ ബേബി നേതൃത്വം നൽകി.  വിവിധ രൂപങ്ങൾ, അലങ്കാരങ്ങൾ എന്നിവ കുരുത്തോല ഉപയോഗിച്ച്…