നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് (NSE) പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചെറുകിട ഇടത്തരം സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങൾ (SME/MSME) എങ്ങനെയാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡവലപ്മെന്റ് (KIED), വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പ്, NSE Emerge (SME Listing…

കേരള ചരിത്ര ഗവേഷണ കൗൺസിൽ ഇന്ന് (5 ജൂലൈ) വൈകിട്ട് മൂന്നിന് 'പ്രാദേശിക ചരിത്രരചന : അനുഭവപാഠങ്ങൾ' എന്ന വിഷയത്തിൽ വെബിനാർ സംഘടിപ്പിക്കും. കേരള സർവകലാശാല ബയോഇൻഫോമാറ്റിക്സ്  വിഭാഗം പ്രൊഫസർ അച്യുത്ശങ്കർ എസ്. നായർ…