45 ദിവസത്തിനുമേൽ പ്രായമുള്ള ബി.വി-380 ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മുട്ടക്കോഴികൾ സംസ്ഥാന പൗൾട്രി വികസന കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഫോൺ നമ്പർ: 0471-2478585, 9495000915, 9495000918 (തിരുവനന്തപുരം), 9495000923 (കൊട്ടിയം) വിളിക്കേണ്ട സമയം രാവിലെ 10.00…

മേലെ പട്ടാമ്പി തെക്കുമുറിയിലുള്ള പാലക്കാട് ജില്ലാ കൃഷിവിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു മാസം പ്രായമായ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിൽപനയ്ക്കുള്ളതായി പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ അറിയിച്ചു. ഒന്നിന് 70 രൂപയാണ് വില. ഒക്ടോബർ 29 ന് രാവിലെ 10 ന്…

പാലക്കാട്: മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള മലമ്പുഴ മേഖല കോഴിവളർത്തൽ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒന്നര മാസം പ്രായമുള്ള ഗ്രാമശ്രീ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പൂവൻ - പിട വളർത്തു കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിൽക്കുന്നു. ജൂലൈ 14 വരെയാണ് വിൽപ്പന. കോഴിക്കുഞ്ഞ് ഒന്നിന്…