*സൂപ്പർ സ്‌പെഷ്യലിറ്റി ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം വിരൽ തുമ്പിൽ ഇ സഞ്ജീവനി ടെലിമെഡിസിൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ ത്രിതല ഹബ്ബ് ആൻഡ് സ്‌പോക്ക് സംവിധാനം വഴി 1.02 ലക്ഷം പേർക്ക് ഡോക്ടർ ടു ഡോക്ടർ സേവനം നൽകിയതായി ആരോഗ്യ…

ആന്റി മൈക്രോബിയൽ റസിസ്റ്റൻസ് രംഗത്ത്മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി എറണാകുളം ജില്ല ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. ആന്റി മൈക്രോബിയൽ റസിസ്റ്റൻസിനായി കർമ്മ പദ്ധതി രൂപീകരിച്ച ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. ഇതിന്റെ…