മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ജവഹർ നവോദയ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് 2024-25 അധ്യയന വർഷത്തെ 11, ഒമ്പത് ക്ലാസുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. www.navodaya.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഒക്ടോബർ 31നുള്ളിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം.…

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഊരകം ജവഹർ നവോദയ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് 2024-25 അധ്യയന വർഷത്തെ ആറാം ക്ലാസ് പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. www.navodaya.gov.in എന്ന വെബ്‍‍സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. അവസാന തീയതി ആഗസ്റ്റ് 10.…

ജവഹർ നവോദയ വിദ്യാലയത്തിൽ 2023 - 24 വർഷത്തേക്കുള്ള ആറാം ക്ലാസ് പ്രവേശന പരീക്ഷ ഏപ്രിൽ 29ന് ജില്ലയിലെ വിവിധ പരീക്ഷ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടക്കും. https://navodaya.gov.in , https://cbseitms.rcil.gov.in/nvs എന്ന വെബ്‌സെറ്റിൽ ഹാൾ ടിക്കറ്റ്…

ജവഹര്‍ നവോദയ വിദ്യാലയത്തിലേക്കുളള ആറാം ക്ലാസ് പ്രവേശന പരീക്ഷ ഏപ്രില്‍ 29 ന് നടക്കും. അഡ്മിറ്റ് കാര്‍ഡ് https://navodaya.gov.in/nvs/en/Home1 നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ആധാര്‍ കാര്‍ഡ് /ഗവ. അംഗീകൃത റെസിഡന്റില്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക്…

ഇടുക്കി: ജവഹര്‍ നവോദയ വിദ്യാലയത്തില്‍ 2021-22 ല്‍ ആറാം ക്ലാസിലേക്കുളള പ്രവേശന പരീക്ഷ 2021 ആഗസ്റ്റ് 11ന് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ 8 സെന്ററുകളില്‍ നടത്തും. പരീക്ഷയ്ക്കു ഓണ്‍ലൈനില്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചവര്‍ www.navodaya.gov.in എന്ന വെബ്…