വിവിധ അലോട്ട്‌മെന്റുകളിൽ അപേക്ഷിച്ചിട്ടും ലഭിക്കാതിരുന്നവർക്കും ഇതുവരെയും അപേക്ഷ നൽകാൻ കഴിയാതിരുന്നവർക്കും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ പ്ലസ് വൺ ഒഴിവുകളിൽ പ്രവേശനം നേടുന്നതിന് അപേക്ഷ നൽകാൻ ആഗസ്റ്റ് 24 ന് വൈകീട്ട് വരെ സമയമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷകളിൽ സാധുതയുള്ള…

ഹയർ സെക്കണ്ടറി, വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാർത്ഥി പ്രവേശനത്തിനായി  ജൂൺ രണ്ട് മുതൽ ഒമ്പത്  വരെ ഓൺലൈനായി  അപേക്ഷകൾ   സമർപ്പിക്കാം. ട്രയൽ അലോട്ട്മെന്റ് ജൂൺ 13 നുംആദ്യ അലോട്ട്മെന്റ്  ജൂൺ 19 നും നടക്കും.…

വിദ്യാർഥിനി പ്രവേശനം ചാല ഗവ. ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന്റെ ചരിത്ര നിമിഷമാണെന്ന് ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി ആന്റണി രാജു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മിക്‌സഡ് സ്‌കൂളായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു ശേഷം ചാല ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിലെ ആദ്യ…