പി എം കിസാന്‍ പദ്ധതിയില്‍ പുതുതായി അംഗമാകുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാം. ആധാര്‍ കാര്‍ഡ്, 2018-19 ലെയും അതേ ഭൂമിയുടെ നിലവിലെയും കരമടച്ച് രസീത് ഉപയോഗിച്ച്ല്‍ www.pmkisan.gov.in അപേക്ഷിക്കാം. പദ്ധതിയില്‍ അനര്‍ഹരാകുന്നവരില്‍ നിന്നും ഇതുവരെ വാങ്ങിയ തുക…

പി. എം. കിസാന്‍  15-ാമത് ഗഡു ലഭിക്കാന്‍ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്, ഇ.കെ.വൈ.സി, പി.എഫ്.എം.എസ് ഡയറക്ടര്‍ ബെനഫിറ്റ് ട്രാന്‍സഫറിന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സജ്ജീകരിക്കുക തുടങ്ങിയ നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കണമെന്ന് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ കൃഷി ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു. ഈ നടപടികള്‍…

കോഴിക്കോട് പി എം കിസാൻ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 14 -ാമത് ഗഡു ലഭിക്കുന്നതിനായി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആധാർ സീഡിംഗ്, ഇ കെ വൈ സി, ലാന്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ, പി.എഫ് എം എസ് ഡയറക്ട് ബെനിഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനായി…

പിഎം കിസാന്‍ ആനുകൂല്യം തുടര്‍ന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി എല്ലാ പിഎം കിസാന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളും ജൂലൈ 31 നു മുമ്പായി എയിംസ് പോര്‍ട്ടലില്‍ സ്വന്തം പേരിലുള്ള ഭൂമിയുടെ വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കണം. പിഎം കിസാനില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത കര്‍ഷകര്‍ക്ക്…

കേന്ദ്ര സർക്കാർ ദേശീയ കർഷക ഡാറ്റ ബാങ്ക് തയാറാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എ.ഐ.എം.എസ്. പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പി.എം. കിസാൻ ഗുണഭോക്താക്കളായ കർഷകർ സ്വന്തം ഭൂമി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ആർഇഎൽഐഎസ് പോർട്ടലിന്റെ സഹായത്തോടെ കൃഷി ഭൂമി…