ജില്ലയിലെ വനിതകളുടെ ഇന്നത്തെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തികാവസ്ഥ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് പഠനം നടത്തുകയും പരിഹാര നിര്‍ദേശം നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നതിനായി അംഗീകൃത ഏജന്‍സിയില്‍ നിന്നും താത്പര്യപത്രം ക്ഷണിച്ചു. വനിതകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, സാമ്പത്തിക നില, കൈവശാവകാശം, തൊഴില്‍…

കോഴിക്കോട് പുണ്യഭവൻ [Home for Mentally Deficient Children (HMDC)] സ്ഥാപനത്തിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ തുടർനവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങൾ/ഏജൻസികളിൽ നിന്നും താത്പര്യപത്രം ക്ഷണിക്കുന്നു. താത്പര്യമുള്ളവർ ജൂൺ 15 വൈകീട്ട് അഞ്ചിനകം സാമൂഹ്യനീതി ഡയറക്ടർ, വികാസ് ഭവൻ,…