യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ഫുഡ്സേഫ്റ്റി അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണലിന്റെ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലെ ഔദ്യോഗിക ക്യാമ്പ് ഫെബ്രുവരി 28നു രാവിലെ 11മുതൽ കോഴിക്കോട് വെസ്റ്റ്ഹിൽ ഗസ്റ്റ്ഹൗസിൽ നടക്കും. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേസുകളുടെ വാദം കേൾക്കുന്നതോടൊപ്പം കാസർകോഡ്,…

യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ആൻഡ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണലിന്റെ ജനുവരി മാസത്തിലെ ഔദ്യോഗിക ക്യാമ്പ് 24നു രാവിലെ 11 മുതൽ കോഴിക്കോട് വെസ്റ്റ്ഹിൽ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ നടക്കും. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേസുകളുടെ വാദം…

യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ആൻഡ് ഫുഡ്‌സേഫ്റ്റി അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണലിന്റെ നവംബറിലെ ഔദ്യോഗിക ക്യാമ്പ് 15 ന് രാവിലെ 11 മുതൽ കോഴിക്കോട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ നടക്കും. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേസുകളുടെ വാദം കേൾക്കുന്നതോടൊപ്പം കാസർകോഡ്, കണ്ണൂർ, വയനാട്, കോഴിക്കോട്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, തൃശൂർ, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിലെ…

യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ആൻഡ് ഫുഡ്‌ സേഫ്‌റ്റി അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണലിന്റെ ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ ഒദ്യോഗിക ക്യാമ്പ് ഒക്ടോബർ 18 നു രാവിലെ 11 മുതൽ തൃശൂർ രാമനിലയം ഗസ്റ്റ്ഹൗസിൽ നടക്കും. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പോസ്‌റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേസുകളുടെ…