യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ആൻഡ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണലിന്റെ ജനുവരി മാസത്തിലെ ഔദ്യോഗിക ക്യാമ്പ് 24നു രാവിലെ 11 മുതൽ കോഴിക്കോട് വെസ്റ്റ്ഹിൽ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ നടക്കും.

ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേസുകളുടെ വാദം കേൾക്കുന്നതോടൊപ്പം കാസർകോഡ്, കണ്ണൂർ, വയനാട്, കോഴിക്കോട്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, തൃശ്ശൂർ, ഇടുക്കി, എറണാകുളം എന്നീ ജില്ലകളിലെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആക്ട് 2006 ന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കേസുകളും, യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കേസുകളും അപ്പീൽ ചട്ടങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഫയലിൽ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ട്രൈബ്യൂണൽ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.