കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്‍, ജില്ലാ  ഡി ഡി യു ജി കെ വൈ യുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തില്‍  ‘വാമോസ് 2.0' അലുമിനി മീറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ശ്രീനാരായണഗുരു സാംസ്‌കാരിക സമുച്ചയത്തില്‍ എം നൗഷാദ് എം എല്‍ എ…