കേരള സ്റ്റേറ്റ് സ്‌പോർട്‌സ് കൗൺസിൽ 2020 ലെ ജി.വി. രാജ അവാർഡ്, സുരേഷ്ബാബു മെമ്മോറിയൽ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്‌മെന്റ് അവാർഡ്, കൗൺസിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റു അവാർഡുകൾ, മാധ്യമ അവാർഡുകൾ, കോളേജ്/ സ്‌കൂൾ/ സെൻട്രലൈസ്ഡ് സ്‌പോർട്‌സ് അക്കാദമി വിഭാഗത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച കായിക നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ച പുരുഷ/ വനിതാ കായിക താരങ്ങൾക്കുള്ള അവാർഡുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു.  ഏപ്രിൽ 23 വൈകിട്ട് അഞ്ചിനകം അപേക്ഷ സെക്രട്ടറി, കേരള സ്റ്റേറ്റ് സ്‌പോർട്‌സ് കൗൺസിൽ, തിരുവനന്തപുരം-1 എന്ന വിലാസത്തിൽ നൽകണം.  വിശദവിവരങ്ങൾ www.sportscouncil.kerala.gov.in ൽ ലഭിക്കും.
ദേശീയ/ അന്തർദേശീയ കായിക രംഗത്ത് കേരളത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വച്ച കേരളീയരായ കായിക താരങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന സ്‌പോർട്‌സ് കൗൺസിലിന്റെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ജി.വി. രാജ അവാർഡിന് അപേക്ഷിക്കാം.  മൂന്നു ലക്ഷം രൂപയും, ഫലകവും, പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ്.  പുരുഷ, വനിതാ വിഭാഗങ്ങളിലായി ഓരോ കായിക താരത്തിനെ വീതമായിരിക്കും അവാർഡിന് പരിഗണിക്കുന്നത്.  അപേക്ഷകർ തങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ നാലുവർഷത്തെ (2016 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ – 2020 മാർച്ച് 31 വരെ) സാമ്പത്തിക വർഷക്കാലയളവിൽ ഒളിമ്പിക്‌സ്, അംഗീകൃത വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകൾ, ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്, അംഗീകൃത ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകൾ (സീനിയർ തലം), കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് എന്നിവയിൽ പങ്കെടുത്ത് മെഡലുകൾ നേടിയവരും, നിലവിൽ സജീവമായി കായിക രംഗത്തുള്ളവരും ആയിരിക്കണം.

കേരള സ്റ്റേറ്റ് സ്‌പോർട്‌സ് കൗൺസിൽ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലെ അപേക്ഷയും സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പുകളും സഹിതം നേരിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട അസോസിയേഷൻ മുഖേനയും അപേക്ഷിക്കാം.  ജി.വി. രാജ അവാർഡ് മുൻകാലങ്ങളിൽ ലഭിച്ചവർ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല.
രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയും, ഫലകവും, പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് സുരേഷ്ബാബു മെമ്മോറിയൽ അവാർഡ്.  സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പുകൾ സഹിതം നേരിട്ടും, ബന്ധപ്പെട്ട അസോസിയേഷൻ മുഖേനയും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

ഒരു ലക്ഷം രൂപയും, ഫലകവും, പ്രശംസാപത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് മികച്ച കായിക പരിശീലകനുള്ള അവാർഡ്.  കായികരംഗത്തെ പരിശീലന മികവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവാർഡിന് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.  കേരളത്തിൽ സേവനം അനുഷ്ടിക്കുന്ന, കേരളത്തിലെ കായിക താരങ്ങൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നവരെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്.
അപേക്ഷകർ തങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷത്തെ (2017-18-2020-2021) പരിശീലന മികവിന്റെയും പരിശീലനം നൽകിയ കായിക താരങ്ങൾ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളുടെയും വിശദവിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന രേഖകൾ സഹിതം അപേക്ഷിക്കണം.
2020-21 അദ്ധ്യയന വർഷത്തിൽ കായികരംഗത്ത് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച്ചവച്ച സ്‌കൂൾ, കോളേജുകളിലെ കായിക അധ്യാപകരുടെ കായിക നേട്ടത്തിന്റെയും പരിശീലന മികവിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മികച്ച കായികാധ്യാപക അവാർഡ് നൽകുന്നത്.  ഓരോ വിഭാഗത്തിലും 50,000 രൂപയും, ഫലകവും, പ്രശംസാപത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ്.
2020-21 അദ്ധ്യയന വർഷത്തിൽ മികച്ച കായികനേട്ടങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയ സ്‌കൂളുകൾക്കും അവാർഡിന് അപേക്ഷിക്കാം.  കായിക നേട്ടങ്ങളുടെ രേഖകൾ അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കണം.  50,000 രൂപയും, ഫലകവും, പ്രശംസാപത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ്.
2020-21 അദ്ധ്യയന വർഷത്തിൽ മികച്ച കായികനേട്ടങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയ കോളേജിന് 50,000 രൂപയും, ഫലകവും, പ്രശംസാപത്രവും ലഭിക്കും.  കായിക നേട്ടങ്ങളുടെ രേഖകൾ അപേക്ഷയ്‌ക്കൊപ്പം നൽകണം.

മാധ്യമ അവാർഡ്
കേരളത്തിലെ അച്ചടി മാധ്യമ രംഗത്ത് ഏറ്റവും നല്ല സ്‌പോർട്‌സ് ലേഖകനും, സ്‌പോർട്‌സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്കും, കേരള കായിക രംഗത്തിന്റെ വികസനത്തിനുതകുന്ന പ്രത്യേക പരിപാടികൾ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്ത ദൃശ്യമാധ്യമത്തിനും, മികച്ച സ്‌പോർട്‌സ് പുസ്തകത്തിനും അവാർഡ് നൽകും.  ഓരോ വിഭാഗത്തിലും 50,000 രൂപയും ഫലകവും പ്രശംസാപത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ്.
2020 ജനുവരി 1 മുതൽ ഡിസംബർ 31 വരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനങ്ങളുടെയും, ചിത്രങ്ങളുടെയും, ഈ കാലയളവിൽ കേരള കായിക രംഗത്തിന്റെ വികസനത്തിനുതകുന്ന പ്രത്യേക പരിപാടികൾ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്ത ദൃശ്യ മാധ്യമ പരിപാടികളേയും, ഈ കാലയളവിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകങ്ങളേയുമാണ് പുരസ്‌കാരത്തിന് പരിഗണിക്കുന്നത്.  ഒരാളിൽ നിന്നും പരമാവധി രണ്ട് ലേഖനങ്ങളും രണ്ട് ഫോട്ടോകളും രണ്ട് വീഡിയോ സി.ഡി.കളും സ്വീകരിക്കും.  പ്രത്യേക അപേക്ഷാഫോം ഇല്ല.  പേരും, മേൽവിലാസവും എഴുതിയ അപേക്ഷയോടൊപ്പം പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ പേരും, തീയതിയും വ്യക്തമാക്കണം.
ഒരു തവണ മാധ്യമ അവാർഡ് ലഭിച്ചവർ മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കാവൂ.
2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സംസ്ഥാന സ്‌പോർട്‌സ് കൗൺസിലിന്റെ കീഴിലുള്ള കോളേജ്/ സ്‌കൂൾ/ സെൻട്രലൈസ്ഡ് സ്‌പോർട്‌സ് അക്കാദമി (സ്‌പോർട്‌സ് ഹോസ്റ്റൽ) വിഭാഗത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച കായിക നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ച പുരുഷ/ വനിത കായിക താരങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡ് നൽകും.  ഓരോ വിഭാഗത്തിലും 50,000 രൂപയും, ഫലകവും, പ്രശംസാപത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ്.  (സ്‌പോർട്‌സ് കൗൺസിലിന്റെ സ്‌കീമിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ.)
അപേക്ഷകൾ കായികനേട്ടങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഹോസ്റ്റൽ അധികാരിയുടെ കൈയൊപ്പോടെ സമർപ്പിക്കണം.