സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ 2021-22 വർഷ ബി.എച്ച്.എം.എസ് ക്ലാസുകൾ ഏപ്രിൽ 11 രാവിലെ 10ന് ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ അറിയിച്ചു.