2022 ജൂലൈയിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി ‘സേ’, റ്റി.എച്ച്.എസ്.എൽ.സി ‘സേ’, എ.എച്ച്.എൽ.സി ‘സേ’ പരീക്ഷകളുടെ വിജ്ഞാപനങ്ങൾ https://sslcexam.kerala.gov.inhttps://thslcexam.kerala.gov.inhttps://ahslcexam.kerala.gov.inhttps://pareekshabhavan.kerala.gov.in, എന്നീ വെബ്‌സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കും.