ഉത്പാദന മേഖലയിൽ സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി ധനസഹായം നൽകുന്നതാണ് വ്യവസായവകുപ്പിന്റെ സംരംഭകത്വ ധനസഹായ പദ്ധതി. സ്ത്രീകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. വനിതകളുടെ സംരംഭത്തിന് നിക്ഷേപ സഹായമായി സ്ഥിര മൂലധന നിക്ഷേപത്തിന്റെ 25 ശതമാനം സാമ്പത്തികസഹായം നൽകും. പരമാവധി 40 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതുപ്രകാരം ലഭിക്കുക. കൂടാതെ മുൻഗണനാ വിഭാഗമെന്ന നിലയിൽ സ്ഥിര മൂലധന നിക്ഷേപത്തിന്റെ 10 ശതമാനം, പരമാവധി 10 ലക്ഷം രൂപ, അധിക സാമ്പത്തിക സഹായമായി നൽകും.
സ്ത്രീകൾക്ക് പുറമെ യുവജനങ്ങൾ, എസ് .സി / എസ്.ടി വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്കും സാമ്പത്തികസഹായം ലഭിക്കും. പൊതു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സൂക്ഷ്മ,ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്ക് സ്ഥിര മൂലധന നിക്ഷേപത്തിന്റെ 15 ശതമാനം സഹായധനമായി പരമാവധി 30 ലക്ഷം രൂപ നൽകും. ഇടുക്കി, വയനാട്, പത്തനംതിട്ട, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ ആരംഭിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങൾക്ക് സ്ഥിര മൂലധന നിക്ഷേപത്തിന്റെ 10 ശതമാനം, പരമാവധി 10 ലക്ഷം രൂപ, അധിക ധനസഹായമായി നൽകുന്നുണ്ട്.
പദ്ധതി പ്രകാരം സ്റ്റാർട്ട് അപ് സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വായ്പയെടുത്തു തുടങ്ങുന്നവയ്ക്ക് നിക്ഷേപ സഹായത്തിന്റെ 50 ശതമാനം, പരമാവധി മൂന്നു ലക്ഷം രൂപ, സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് നൽകും. ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷവും സ്ത്രീകളുൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി ആംരംഭകരാണ് പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളാകുന്നത്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: https://schemes.industry.kerala.gov.in.