* ഭൂപരിധി ഇളവ് ഉത്തരവിൽ ഭേദഗതി
1963 ലെ കേരള ഭൂപരിഷ്‌ക്കരണ നിയമപ്രകാരം ഭൂപരിധിയിൽ ഇളവനുവദിക്കുന്നതിന് മാർഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ച ഉത്തരവുകളിൽ ഭേദഗതി വരുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇളവിനായി സമർപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷകളിൽ മുഴുവൻ പ്രക്രിയയും ഓണ്ലൈനായി നടത്തും.
വകുപ്പ് 81 (3 ബി) പ്രകാരമുള്ള ഇളവിനുള്ള അപേക്ഷ ഭൂമി വാങ്ങിയ / ഏറ്റെടുത്ത തീയതി മുതൽ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ സർക്കാരിന് ഓണ്ലൈനായി സമർപ്പിക്കണം. അത്തരം അപേക്ഷകളിൽ സർക്കാർ രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ തീരുമാനമെടുക്കണം.
അപേക്ഷകളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊജക്ടിലെ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും റവന്യൂ സെക്രട്ടറിയും ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊജക്ട് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയും അടങ്ങുന്ന സമിതി രൂപീകരിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു.
* ലൈറ്റ് മെട്രോ നിർമ്മാണം കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡിന്
തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ കേരളാ റാപ്പിഡ് ട്രാന്സിറ്റ് കോര്പ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് നടപ്പാക്കുന്ന ലൈറ്റ് മെട്രോ / മെട്രോ ലൈറ്റ് പദ്ധതികള്, മൂന്ന് ഫ്‌ളൈഓവറുകളുടെ നിര്മ്മാണം എന്നിവ കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡിന് കൈമാറാൻ തീരുമാനിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരത്തും കോഴിക്കോടും നടപ്പാക്കുന്ന ലൈറ്റ് മെട്രോ സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മാർഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള പുതിയ ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കി സമര്പ്പിക്കാൻ കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തും.
* വാട്ടർ അതോറിറ്റി ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം പരിഷ്‌കരിക്കും
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും അലവന്സുകളും പരിഷ്‌കരിക്കും. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് നൽകിയ പതിനൊന്നാം ശമ്പള പരിഷ്‌കരണത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ 2019 ജൂലായ് 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ അനുവദിക്കും.
കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയിലെ സർക്കാർ അംഗീകാരമുള്ള തസ്തികകളുടെ ശമ്പളവും അലവൻസുകളും വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി പരിഷ്‌കരിക്കും.
* തസ്തിക
നവകേരളം കർമ്മപദ്ധതി II ന് ആറ് തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അന്യത്രസേവനം / കരാർ വ്യവസ്ഥയിലായിരിക്കും നിയമനം.
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐ ടി മിഷനിൽ ഹെഡ് ഇന്നൊവേഷൻ ആന്റ് റിസർച്ച് എന്ന തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കും. ഹെഡ് ഇ-ഗവേണന്സ്, ഹെഡ് ടെക്‌നോളജി എന്നീ തസ്തികകൾക്കുള്ള വേതനം ഉയർത്തും.
* വാടക ഇളവ്
സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആലപ്പുഴ ബോട്ട് ജെട്ടിയിലെ കടമുറികൾക്ക് ലോക്ഡൗൺ കാലയളവിലെ വാടകയിൽ ഇളവ് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാർ ഉത്തരവ് കാരണം 2020 മാർച്ച് 24 മുതൽ ജൂൺ 9 വരെ കടകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിപ്പിക്കാത്തവർക്കാണ് ഇളവ് ലഭിക്കുക. കടമുറികൾ വാടകയ്‌ക്കെടുത്ത് കച്ചവടം നടത്തുന്ന കടയുടമകൾക്ക് 75 ശതമാനം ഇളവാണ് അനുവദിക്കുക.