കേരള യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ ഡിഗ്രി പരീക്ഷയുടെ മൂല്യനിർണ്ണയ ക്യാമ്പ് നടത്തപ്പെടുന്നതിനാൽ ഒക്ടോബർ 21 മുതൽ 31 വരെ മലയിൻകീഴ് എം.എം.എസ് ഗവ. ആർട്‌സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്നു പ്രിൻസിപ്പാൾ അറിയിച്ചു.