നെടുമങ്ങാട് ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ കണ്ടിന്യൂയിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെല്ലിൽ ഡി.സി.എ, ടാലി, ഡി.റ്റി.പി, ഡാറ്റാ എൻട്രി, ബ്യൂട്ടിഷ്യൻ കോഴ്സുകൾക്ക് ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 7559955644