ജില്ലയിൽ വേങ്ങേരി നഗര കാർഷിക മൊത്ത വിപണന കേന്ദ്രത്തിന് കീഴിലുള്ള കൂൺ ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രത്തിൽ ഗുണമേൻമയുള്ള ചിപ്പികൂൺ, പാൽ കൂൺ വിത്തുകൾ വിൽപ്പനക്ക് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. 300 ഗ്രാം പാക്കറ്റിന് 40 രൂപയാണ് വില. കേരളത്തിലെവിടേയും കൊറിയർ സർവ്വിസ് വഴി കൂൺ വിത്ത് എത്തിച്ച് നൽകുന്നതാണ്. ഓഫീസ് പ്രവൃത്തി സമയത്ത് നേരിട്ട് വന്ന് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് : 0495-2376514, 8086953536