ഇടുക്കി സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ , ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രേഡ്സ്മാൻ തസ്തികകളിലേക്ക് ദിവസ വേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ താത്കാലിക നിയമനം നടത്തുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ തസ്തികയിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് / ഐ ടി യിലുള്ള ബി ടെക് ബിരുദമോ, എം.എസ്.സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എം സി എ /ബി ടെക് പ്ലസ് പി.ജി.ഡി.സി.എ, എ ലെവൽ / ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നിവയിലുള്ള പിജി പ്ലസ് പി. ജി. ഡി. സി. എ എ ലെവൽ എന്നിവയാണ് യോഗ്യത.

ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രേഡ്സ്മാൻ തസ്തികയിലെ നിയമനത്തിന് പ്രസ്തുത ട്രേഡിൽ ഐ ടി ഐ / ഡിപ്ലോമാ ആണ് യോഗ്യത. മുൻ പരിചയം അഭികാമ്യം. താൽപര്യമുള്ളവർ ബയോഡാറ്റ, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, മുൻ പരിചയം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ അസ്സൽ , പകർപ്പ് എന്നിവ സഹിതം സെപ്റ്റംബര്‍  13  രാവിലെ 11 ന് കോളജ് ആഫീസിൽ അഭിമുഖത്തിനായി ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 04862 232477,233250 , www.gecidukki.ac.in