മഴക്കെടുതി മൂലം കാർഷിക വിളകൾക്കുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിനും, ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി കൃഷിവകുപ്പ് ജില്ലാതല കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറന്നു. കൃഷി നാശനഷ്ടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ദുരന്ത ലഘൂകരണത്തിനുമായി കർഷകർക്ക് താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാം.

1. തിരുവനന്തപുരം 9495538952 9447816780
2. കൊല്ലം 9447349503 9497158066
3. പത്തനംതിട്ട 9446041039 9446324161
4. ആലപ്പുഴ 9446487335 9539592598
5. കോട്ടയം 9447659566 7561818724
6. എറണാകുളം 9497678634 9383471180
7. തൃശൂർ 9446549273 8301063659
8. ഇടുക്കി 9447037987 9383470825
9. പാലക്കാട് 9446175873 9074144684
10. മലപ്പുറം 9495206424 9383471623
11. കോഴിക്കോട് 9847402917 9383471784
12. വയനാട് 9495622176 9495143422
13. കണ്ണൂർ 9383472028 9497851557
14. കാസർഗോഡ് 9383471961 9447089766

കർഷകർക്ക് കൃഷി വകുപ്പിന്റെ എയിംസ് പോർട്ടൽ വഴി കൃഷി നാശനഷ്ഠങ്ങൾക്ക് ധനസഹായത്തിനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അതിനായി എയിംസ് പോർട്ടലിൽ (www.aims.kerala.gov.in) ലോഗിൻ ചെയ്ത് കൃഷിഭൂമിയുടെയും നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ച കാർഷിക വിളകളെയും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത് കൃഷിഭവനുകളിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www.aims.kerala.gov.inwww.keralaagriculture.gov.in വെബ്‌സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കണം.