കേരള ലോകായുക്ത ഒക്ടോബർ 17, 18 തീയതികളിൽ കണ്ണൂർ ഗവ.  ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിലും 19, 20 തീയതികളിൽ കോഴിക്കോട് ഗവ. ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിലും ക്യാമ്പ് സിറ്റിങ് നടത്തും. നിശ്ചിത ഫോമിലുള്ള പുതിയ പരാതികൾ സിറ്റിങ്ങിൽ സ്വീകരിക്കും.