മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്കുള്ള പോസ്റ്റ് മെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫിഷറീസ് ഇ-ഗ്രാന്റ്സ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രവർത്തന സജ്ജമായി. 2023-24 അധ്യയന വർഷത്തെ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാം.