ഡിസംബർ രണ്ടിന് പരീക്ഷാ ഭവനിൽ നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ഇന്ത്യൻ മിലിട്ടറി കോളേജ് പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റും സമയവിവര പട്ടികയും http://nmmse.kerala.gov.inwww.keralapareekshabhavan.inhttps://pareekshabhavan.kerala.gov.in എന്നിവയിൽ ലഭ്യമാണ്.