കേരളത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ഹബ്ബാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഡോ. ആർ ബിന്ദു. പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ യജ്ഞത്തിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പുത്തൻ മാതൃകകൾ സൃഷ്ടിച്ച് കേരളം മുന്നേറുകയാണ്. നവ വൈജ്ഞാനിക സമൂഹമാണ് ലക്ഷ്യം. യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിലവസരവും വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കും. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു കരിക്കുലം ഫ്രെയിം വർക്ക് തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.ഗോത്ര വർഗ്ഗ വിഭാഗം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും പുനരധിവാസ പദ്ധതി, പട്ടയം, അതി ദാരിദ്ര നിർമാർജ്ജനം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം എന്നിവയെല്ലാം മുന്നേറുകയാണെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.