ഒന്നാം വർഷ പാരാമെഡിക്കൽ ഡിപ്ലോമ/ ഡി.ഫാം/ ഡി.എച്ച്.ഐ കോഴ്സുകളുടെ റെഗുലർ ക്ലാസുകൾ ഡിസംബർ ആറിന് ആരംഭിക്കുമെന്ന് മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നിന്ന് അറിയിച്ചു.