ബെള്ളൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഓഫീസില്‍ കരാറടിസ്ഥാനത്തില്‍ അക്രഡിറ്റഡ് ഓവര്‍സിയര്‍ ഒഴിവ്. യോഗ്യത ബി.ടെക് സിവില്‍ / മൂന്ന് വര്‍ഷ പോളിടെക്‌നിക് സിവില്‍ ഡിപ്ലോമ / രണ്ട് വര്‍ഷം ഡ്രാഫ്റ്റ്മാന്‍ സിവില്‍ ഡിപ്ലോമ. അഭിമുഖം ഡിസംബര്‍ എട്ടിന് രാവിലെ 11ന് ബെള്ളൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍. ഫോണ്‍ 04994 260073.