കേന്ദ്ര എം.എസ്.എം.ഇ- ഡിസിയുടെ സംരംഭകത്വ വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പിന്റെ സംരംഭകത്വ വികസന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയ കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡവലപ്മെന്റ് (KIED), ഡിജിറ്റൽ എം.എസ്.എം.ഇ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഏകദിന വർക്‌ഷോപ്‌ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഡിസംബർ രണ്ടിനു രാവിലെ പത്തു മുതൽ അഞ്ചു വരെയാണ് പ്രോഗ്രാം. എന്റർപ്രൈസ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ, നാലാം നില ഇങ്കൽ ടവർ-1, ഇങ്കൽ ബിസിനസ് പാർക്ക്, അങ്കമാലി ക്യാമ്പസിൽ വെച്ചാണ് പരിശീലനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. നിലവിൽ സംരംഭം തുടങ്ങി പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള സംരംഭകർക്കും, സംരംഭകതത്പരർക്കും പങ്കെടുക്കാം. താത്പര്യമുള്ളവർ KIED ന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ആയ www.kied.info ൽ ഓൺലൈനായി നവംബർ 30ന് മുമ്പ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 0484 2532890/ 2550322/9946942210.