തിരുവനന്തപുരം എൽ.ബി.എസ്. സെന്റർ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ ഡിസംബർ ആറിന്  ആരംഭിക്കുന്ന ടാലി കോഴ്സിന് ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വെബ്‌സൈറ്റ്:  www.lbscentre.kerala.gov.in. ഫോൺ: 0471-2560333.