കേരള സംസ്ഥാന പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷൻ ഫെബ്രുവരി 28, 29 തീയതികളിൽ തിരുവനന്തപുരം കമ്മീഷൻ ഓഫീസിൽ നടത്താനിരുന്ന സിറ്റിങ്ങുകൾ മാറ്റിവച്ചതായി അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാർ അറിയിച്ചു.