മെയ് മാസത്തെ ടിക്കറ്റുകൾ റദ്ദാക്കി

ഈ മാസം 19ന് പുനരാരംഭിക്കാനിരുന്ന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് വീണ്ടും നീട്ടിവച്ചു.  19 മുതൽ 26 വരെ നറുക്കെടുക്കാനിരുന്ന പൗർണമി (ആർ.എൻ 435), വിൻവിൻ (ഡബ്ലിയു 557), സ്ത്രീശക്തി (എസ്.എസ് 202), അക്ഷയ (എ.കെ 438), കാരുണ്യ പ്ലസ് (കെ.എൻ 309), നിർമൽ (എൻ.ആർ 166), പൗർണമി (ആർ.എൻ 436) ഭാഗ്യക്കുറികൾ യഥാക്രമം അടുത്തമാസം 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 തിയതികളിൽ നറുക്കെടുക്കും.

ഏപ്രിൽ 28 ലേക്ക് നറുക്കെടുപ്പ് മാറ്റിയ സമ്മർ ബമ്പർ (ബി.ആർ 72) ഭാഗ്യക്കുറി മെയ് 31ന് നറുക്കെടുക്കും.  നേരത്തെ ഇതിനൊപ്പം നറുക്കെടുപ്പ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കാരുണ്യ (കെ.ആർ 441) (28.03.2020), വിൻവിൻ (ഡബ്ലിയു 558) (30.03.2020), സ്ത്രീശക്തി (എസ്.എസ് 203) (31.03.2020) ഭാഗ്യക്കുറി ടിക്കറ്റുകൾ വില്പന നടത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ റദ്ദുചെയ്തു.

ആദ്യഘട്ടത്തിൽ റദ്ദു ചെയ്ത ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ 28 വരെയുള്ള ടിക്കറ്റുകൾക്കൊപ്പം ഏപ്രിൽ 29, 30 തിയതികളിലെ അക്ഷയ (എ.കെ 443), കാരുണ്യ പ്ലസ് (കെ.എൻ 314) ടിക്കറ്റുകൾ കൂടി റദ്ദാക്കി.  ഇതിനു പുറമെ മെയ് മാസത്തെ മുഴുവൻ ടിക്കറ്റുകളും റദ്ദാക്കി.  ഇതോടെ മാർച്ചിൽ ഭാഗികമായും ഏപ്രിൽ, മെയ് മാസങ്ങളിൽ പൂർണമായും ഭാഗ്യക്കുറി ടിക്കറ്റുകൾ റദ്ദുചെയ്തു.  വിഷു ബമ്പർ (ബി.ആർ 73) ടിക്കറ്റും റദ്ദാക്കി.