2024 ലെ കേരള സർക്കാർ കലണ്ടറുകളുടെ വിൽപന തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ പ്രസ്സിലെ പ്രസിദ്ധീകരണ വിഭാഗത്തിലും ജില്ലാ ഫോം സ്റ്റോറുകളിലും ആരംഭിച്ചു. ഒരു കലണ്ടറിന് എല്ലാ നികുതികളും ഉൾപ്പെടെ 38 രൂപയാണ് വില. 10…

2023ലെ കേരള സർക്കാർ കലണ്ടറുകളുടെ വിൽപ്പന തിരുവനന്തപുരം ഗവ. സെൻട്രൽ പ്രസിലെ പ്രസിദ്ധീകരണ വിഭാഗത്തിലും എല്ലാ ജില്ലാ ഫോറം സ്റ്റോറുകളിലും ആരംഭിച്ചു. ഒരു കലണ്ടറിന് നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ 44 രൂപയാണ് വില. 10 കലണ്ടർ…

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ 2023 ലെ കലണ്ടര്‍ കര്‍ഷക അവാര്‍ഡ് ജേതാവും പാരമ്പര്യ നെല്‍വിത്ത് സംരക്ഷകനുമായ ചെറുവയല്‍ രാമന്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ.ബി. നസീമക്ക് നല്‍കി പ്രകാശനം ചെയതു.…