2024 ലെ കേരള സർക്കാർ കലണ്ടറുകളുടെ വിൽപന തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ പ്രസ്സിലെ പ്രസിദ്ധീകരണ വിഭാഗത്തിലും ജില്ലാ ഫോം സ്റ്റോറുകളിലും ആരംഭിച്ചു. ഒരു കലണ്ടറിന് എല്ലാ നികുതികളും ഉൾപ്പെടെ 38 രൂപയാണ് വില. 10 കലണ്ടറുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കലണ്ടർ സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. വിൽപന സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾക്ക് 9497477067.