ഹൃദ്രോഗികൾക്ക് മിനിമലി ഇൻവേസീവ് കാർഡിയാക് സർജറി സൗജന്യം എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ഹൃദ്രോഗികൾക്ക് മിനിമലി ഇൻവേസീവ് കാർഡിയാക് സൗജന്യ സർജറി (MICS) പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്. പരാമ്പരാഗത ഹൃദയ…