5001 രൂപയുടെ കിറ്റിന് 40% ഇളവ് കോഴിക്കോട്: കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പ്രതി സന്ധികൾക്കിടയിലും ആകർഷമായ വിലയിളവുകളോടെ ഓണം ഖാദി മേളയ്ക്ക് ചെറൂട്ടി റോഡിലെ ഖാദി ഷോറൂമിൽ തുടക്കമായി. 5001 രൂപയുടെ കിറ്റ് 40 ശതമാനം…

കാസർഗോഡ്: കേരള ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ ബോർഡ് ബക്രീദ്, ഓണം എന്നിവ പ്രമാണിച്ച് ഖാദി തുണിത്തരങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക റിബേറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 20 വരെയാണ് റിബേറ്റ്. കോട്ടൺ, സിൽക്ക് ഖാദി തുണിത്തരങ്ങൾക്ക് 30 ശതമാനം…

കേരള ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ ബോർഡ് ബക്രീദ്, ഓണം എന്നിവ പ്രമാണിച്ച് ഖാദി തുണിത്തരങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക റിബേറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 20 വരെയാണ് റിബേറ്റ്. കോട്ടൺ, സിൽക്ക് ഖാദി തുണിത്തരങ്ങൾക്ക് 30 ശതമാനം വരെയും…