തദ്ദേശസ്ഥാപന തലങ്ങളില്‍ വിപുലമായ പരിപാടികള്‍ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ശുചിത്വത്തിനായുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ ത്വരിതപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തുന്ന സ്വച്ഛതാ ഹി സേവ ക്യാമ്പയിന് ജില്ലയില്‍ തുടക്കമായി. സ്വച്ഛതാ ഹി സേവ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള…

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ സ്വച്ച്താ ഹീ സേവ ക്യമ്പയിന്‍, സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ നടക്കുന്ന മാലിന്യ മുക്ത കേരളം നവകേരളം പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി ശുചിത്വ മിഷന്റെ സഹകരണത്തോടെ മുള്ളന്‍കൊല്ലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ സ്‌കൂള്‍ തല ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍…

ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ശുചിത്വത്തിനായുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ ത്വരിതപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടത്തുന്ന സ്വച്ഛതാ ഹി സേവ ക്യാമ്പയിന്‍ ജില്ലയില്‍ തുടങ്ങി. ക്യാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തുകള്‍ പരിധിയിലെ എല്ലാ പൊതുസ്ഥലങ്ങളും സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ കൂടി പിന്തുണയില്‍ ശുചിയാക്കും.…