എറണാകുളം : ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ലോക സുനാമി ബോധവൽക്കരണ ദിനചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി തീരദേശ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ദുരന്തങ്ങളെയും അപകടങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച വെബിനാർ നടത്തി. ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ എസ്. ഷാജഹാൻ…

കൊച്ചി: വിമുക്തി ലഹരി വർജനമിഷൻ, ഹയർ സെക്കണ്ടറി നാഷണൽ സർവ്വീസ് സ്കീം, ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ എന്നിവ സംയുക്തമായി ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നടത്തുന്ന ലഹരി വിരുദ്ധ വെബിനാർ 'കാവലാൾ ' എറണാകുളം ക്ലസ്റ്റർ…