2022 ആഗസ്റ്റിൽ നടത്തിയ, ഹയർസെക്കൻഡറി ഒന്നും രണ്ടും വർഷ തുല്യതാ പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. www.keralaresults.nic.in ൽ പരീക്ഷാഫലം ലഭ്യമാണ്. ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ പുനർമൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തുന്നതിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധന നടത്തുന്നതിനും, ഫോട്ടോകോപ്പി ലഭിക്കുന്നതിനും നിശ്ചിത ഫോമിലുളള അപേക്ഷകൾ നിശ്ചിത ഫീസടച്ച് പരീക്ഷ എഴുതിയ സ്‌കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പലിന് സെപ്റ്റംബർ 30 നകം സമർപ്പിക്കണം. പുനർമൂല്യനിർണയത്തിന്  പേപ്പർ ഒന്നിന് 600 രൂപ. ഫോട്ടോകോപ്പിയ്ക്കായി പേപ്പർ ഒന്നിന് 400 രൂപ. സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്ക് പേപ്പർ ഒന്നിന് 200 രൂപ. അപേക്ഷാഫോമുകൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി പോർട്ടലിൽ ലഭ്യമാണ്.