തിരുവനന്തപുരം എൽ.ബി.എസ്. സെന്റർ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൂജപ്പുര വനിതാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളജിൽ ബി. ടെക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്നീ ബ്രാഞ്ചുകളിലെ എൻ.ആർ.ഐ. ക്വാട്ടയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.  KEAM – എൻട്രൻസ് എഴുതാത്തവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കൂ.  അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി മേയ് 31.  വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്: 9895983656, 9995595456, www.lbt.ac.in.