പേരാമ്പ്ര മുൻസിഫ് കോർട്ട് സെന്ററിൽ ഒഴിവ് വരുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് ഫോർ ഡ്യൂയിഗ് ഗവൺമെന്റ് വർക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു. ഏഴ് വർഷത്തിലധികം ആക്ടീവ് പ്രാക്ടീസുള്ള യോഗ്യരായ അഭിഭാഷകർ അപേക്ഷ ജൂൺ 8 ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്കുള്ളിൽ കോഴിക്കോട് കലക്ടറേറ്റിൽ സമർപ്പിക്കണം.

അപേക്ഷയോടൊപ്പം ബയോഡാറ്റ, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ജനന തിയ്യതി, മേൽവിലാസം, എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന രേഖ, എൻറോൾമെന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ബാർ പ്രാക്ടീസ് തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കണം.