കേരള സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫീസിൽ ഒഴിവുള്ള വിവിധ തസ്തികകളിൽ അന്യത്രസേവന വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമനത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ, അർദ്ധസർക്കാർ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സമാന തസ്തികയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരിൽ നിന്നും ഉചിതമാർഗ്ഗേന നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു.  ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് (ഒഴിവ് – 1) ശമ്പളസ്കെയിൽ  43,400-91,200, പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫീസർ (ഒഴിവ്-1) – 37,400-79000, യു.ഡി. ക്ലാർക്ക് (ഒഴിവ്-2) – 35,600-75,400, സ്റ്റെനോ ടൈപ്പിസ്റ്റ് (ഒഴിവ്-1) – 27,900-63700, കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ്/ഡി.റ്റി.പി. ഓപ്പറേറ്റർ (ഒഴിവ് – 1) – 26,500-60,700 എന്നിങ്ങനെയാണ് തസ്തികകൾ.  അപേക്ഷകൾ, ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് തലവൻ നൽകുന്ന എൻ.ഒ.സി., കെ.എസ്.ആർ. പാർട്ട് ഒന്നിലെ    144-ാം ചട്ടത്തിൽ നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഫോം, ബയോഡാറ്റ സഹിതം രജിസ്ട്രാർ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ, റെഡ്ക്രോസ് റോഡ്, തിരുവനന്തപുരം – 35 എന്ന വിലാസത്തിൽ ജൂൺ 24 വൈകിട്ട് അഞ്ചിനകം ലഭ്യമാക്കണം.  കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: www.medicalcouncil.kerala.gov.in.