മിഷന്‍ വാത്സല്യ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വനിത ശിശു വികസന വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ചൈല്‍ഡ്‌ ഹെല്‍പ്‌ ലൈനിന്റെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാതല കൺട്രോൾ റൂമിലേക്കും റെയില്‍വേ ചൈല്‍ഡ്‌ ഹെല്പ് ലൈനിലേക്കും പ്രൊജക്റ്റ് കോ ഓർഡിനേറ്റർ, കൗൺസിലർ, ചൈൽഡ് ഹെല്പ് ലൈൻ സൂപ്പർവൈസർ, കേസ് വർക്കർ എന്നീ തസ്തികകളിൽ കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിയമനം നടത്തുന്നതിന്‌ അനുയോജ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പ്രവര്‍ത്തി പരിചയം ഉള്ളവർക്ക്‌ മുന്‍ഗണന. അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തിയ്യതി : ജൂലൈ 15. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങൾക്ക്‌ 0495 2378920 wcd.kerala.gov.in