കേരള സർക്കാർ തയ്യാറാക്കുന്ന 2022 ലെ കേരള കന്നുകാലിത്തീറ്റ, കോഴിത്തീറ്റ, ധാ തുലവണ മിശ്രിതം, ബിൽ കർഷക ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കി നടപ്പിലാക്കും എന്ന് സംസ്ഥാന മൃഗസംരക്ഷണ, ക്ഷീരവികസന, മൃഗശാലാവകുപ്പ് മന്ത്രി ജെ. ചിഞ്ചുറാണി അറിയിച്ചു. പ്രസ്തുത ബിൽ സംബന്ധിച്ച, കേരള നിയമസഭ സെലക്ട് കമ്മറ്റി, കേരള വെറ്ററിനറി സർവ്വകലാശാലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഏകദിന ശിൽപശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

സംസ്ഥാനത്ത് കന്നുകാലിത്തീറ്റ, കോഴിത്തീറ്റ, അനുബന്ധ തീറ്റകൾ, ധാതുലവണ മിശ്രിതം എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം, സംഭരണം, വിതരണം, വിപണനം എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തെ കന്നുകാലികൾക്കും, കോഴിവർഗ്ഗത്തിനും സുരക്ഷിതവും ഗുണനിലവാരവുമുള്ള തീറ്റ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും എന്നിവയിലെ മായം കലർത്തലും മിസ്ബാൻഡിംഗും തടയുന്നതിനും ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ഈ ബിൽ.

സെലക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ സന്ദർശനങ്ങളിലും തെളിവെടുപ്പുകളിലും ലഭ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച് ബില്ലിന്റെ അന്തിമ രൂപം നൽകുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ബില്ലിലെ വ്യവസ്ഥകളിൻമേൽ ഈ രംഗത്തുള്ള വിദഗ്ദ്ധരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടി സമാഹ രിച്ച് ബിൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായിട്ടാണ്  ശിൽപ്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചത്.

സർവ്വകലാശാലയിലെ മണ്ണുത്തി ക്യാമ്പസ്സ് ഡയറി സയൻസ് കോളേജ് സെമിനാർ ഹാളിൽ വച്ച് നടത്തിയ സെലക്ട് കമ്മറ്റി അംഗങ്ങളായ എം.എൽ.എ. മാർ സർവ്വശ്രീ കുറുകോളി മൊയ്തീൻ, സി.എച്ച്. കുഞ്ഞമ്പു, കെ. കെ. രമ, ഡി. കെ. മുരളി, ജയരാജ്,ജോബ് മൈക്കിൾ, കെ. ഡി. പ്രസേനൻ, ജി. എസ്. ജയലാൽ, കേരള വെറ്ററിനറി സർവ്വ കലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫ. ഡോ. എം. ആർ. ശശീന്ദ്രനാഥ്, മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഡോ. എ. കൗശികൻ ഐഎഎസ്, മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഡോ. റെയ്നി ജോസഫ്, ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ രാംഗോപാൽ, കേരള വെറ്ററിനറി സർവ്വകലാശാല അനിമൽ ന്യൂട്രീഷൻ വിഭാഗം പ്രൊഫ. ഡോ. കെ. അല്ലി, അഡ്വ. സുജിത് കുമാർ, നിയമസഭാ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി (നിയമവകുപ്പ്) അഡ്വ. സുരേഷ് ബാബു, ഇ ആർ സി എം പി യു ചെയർമാൻ എം. ടി. ജയൻ, ക്ഷീരവികസനവകുപ്പ് ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ രജിത ബിമൽ, കർഷകസംഘ പ്രതിനിധി പത്മകുമാർ എന്നിവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു സംസാരിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്തെ മൃഗസംരക്ഷണ ക്ഷീരവികസന, മിൽമ, കേരള വെറ്ററിനറി സർവ്വകലാശാല, കേരള ഫീഡ്സ് എന്നിവയിലെ വിദഗ്ദ്ധർ, നിയമസഭാ സെക്രട്ട റിയേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, കാർഷിക പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ ശിൽപശാലയിൽ പങ്കെടുത്തു.