കേരള സംസ്ഥാന പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷൻ മലപ്പുറം ഗവൺമെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ അഞ്ചിനു രാവിലെ 11 ന് സിറ്റിംഗ് നടത്തും. കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ജസ്റ്റിസ് ജി. ശശിധരൻ അംഗങ്ങളായ ഡോ.എ.വി. ജോർജ്ജ്, സുബൈദാ ഇസ്ഹാക്ക്, കമ്മീഷൻ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും.