വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പില്‍ എച്ച് എസ് ടി സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ് (കാറ്റഗറി നമ്പര്‍ 203/21) തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഇന്റര്‍വ്യൂ ഒക്ടോബര്‍ നാല് മുതല്‍ ആറ് വരെ ജില്ലാ പി എസ് സി ഓഫീസ്, കൊല്ലം മേഖല പി എസ് സി ഓഫീസ്, പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പി എസ് സി ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നടത്തും. അറിയിപ്പ് ലഭിക്കാത്തവര്‍ ജില്ലാ പി എസ് സി ആസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് ജില്ലാ പി എസ് സി ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു.