സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഓഫ് ഇമേജിംഗ് ടെക്‌നോളജി (സി-ഡിറ്റ്)സൗരോർജ്ജ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ രണ്ടു ദിവസത്തെ പരിശീലന പരിപാടി നടത്തും. ഡിസംബർ 15, 16 തീയതികളിൽ തിരുവനന്തപുരത്താണ് പരിപാടി. വിശദാംശങ്ങൾ  www.cdit.org യിൽ ലഭ്യമാണ്. താത്പര്യമുള്ളവർ ഡിസംബർ അഞ്ചിനകം ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഫോൺ: 9895788233.