നെടുമങ്ങാട് മഞ്ച സർക്കാർ ടെക്‌നിക്കൽ ഹൈസ്‌കൂളിൽ അടുത്ത അക്കാദമിക വർഷത്തേക്കുളള  പ്രവേശനത്തിന് രജിസ്‌ട്രേഷൻ  നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.  വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്: 7907788350, 9605921372, 9037183080, 9446686362, 9400006460.