ബേപ്പൂർ തുറമുഖം ഡ്രഡ്ജിംഗ് പ്രവൃത്തിക്ക് തുടക്കം തുറമുഖ വികസനം ബേപ്പൂരിന്റെ സർവ്വോന്മുഖമായ വികസനത്തിന്റെ നാഴികക്കല്ലായി മാറുമെന്ന് തുറമുഖം മ്യൂസിയം പുരാവസ്തു പുരാരേഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ. ബേപ്പൂർ തുറമുഖം ക്യാപിറ്റൽ ഡ്രഡ്ജിംഗ് പ്രവൃത്തി…

ബേപ്പൂരിന്റെ മണ്ണിൽ ജലമാമാങ്കം കാണാൻ രണ്ടാം ദിനമെത്തിയത് നിരവധി പേർ. രണ്ടാമത് ബേപ്പൂർ ഇന്റർനാഷണൽ വാട്ടർ ഫെസ്റ്റിവൽ ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ്. ജലകായിക മത്സരങ്ങളും വിനോദ പരിപാടികളും നേരിട്ട് കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും രാവും പകലുമില്ലാതെയാണ്…

ഡിസംബർ 24 ന് ആരംഭിക്കുന്ന ബേപ്പൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വാട്ടർ ഫെസ്റ്റിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പരിപാടികൾക്ക് ബേപ്പൂരിൽ തുടക്കമായി. ഫെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി പുലിമുട്ട് മറീന ബീച്ചിലൊരുക്കിയ ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം മിഷൻ എക്സിബിഷൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണ ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം…