കോഴിക്കോട് ലേബർ കോടതി പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർ വി.എസ്.വിദ്യാധരൻ(ജില്ലാ ജഡ്ജി) 14ന് പാലക്കാട് ആർ.ഡി.ഒ കോടതി ഹാളിൽ വെച്ച് തൊഴിൽ തർക്ക സംബന്ധമായ കേസുകൾ വിചാരണ ചെയ്യും.