തവിഞ്ഞാല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പൊതു ജലാശയങ്ങളില്‍ നിന്നും, മത്സ്യങ്ങള്‍ പ്രജനനത്തിനായി എത്തുന്ന വയലുകള്‍, ചാലുകള്‍ എന്നിവയില്‍ നിന്നും ഊത്ത കയറ്റ സമയത്ത് തദ്ദേശീയ (നാടന്‍) മത്സ്യങ്ങളെ പിടിക്കുന്നത് പൂര്‍ണ്ണമായും നിരോധിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജൈവവൈവിധ്യ ബോര്‍ഡ് ഉത്തരവിറക്കി. ഉത്തരവ് ലംഘിച്ചാല്‍ ജൈവവൈവിധ്യ ആക്ട് 2002 സെക്ഷന്‍ 55 അനുസരിച്ച് മൂന്ന്‌ വര്‍ഷം തടവിനോ, പരമാവധി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പിഴയടക്കാനോ, രണ്ടിനും കൂടിയോ, സെക്ഷന്‍ 56 അനുസരിച്ച് ഒരുലക്ഷം രൂപ പിഴയടക്കാനോ കുറ്റം തുടരുന്ന പക്ഷം ഓരോ ദിവസത്തേക്കും രണ്ട്  ലക്ഷം രൂപ വീതം, ആറ് മാസം തടവോ 25,000 രൂപ പിഴയോ, രണ്ടിനും കൂടിയോ കുറ്റം തുടരുന്ന പക്ഷം ഒരു വര്‍ഷം തടവോ 50,000 രൂപ പിഴയോ, രണ്ടിനും കൂടിയോ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.